Δωμάτιο (17)

Μικροσυσκευές δωματίου (57)

Ψύξη - Ψυγεία (47)

Τηλεοράσεις & Δορυφορικά (20)

Ηλεκτρονικές κλειδαριές (20)

Hotel Access – Καρτοδιακόπτες (5)

Πυρανίχνευση (5)

Φωτοσήμανση (3)

Μπάνιο (98)

Μπαταρίες Λουτρού - Κουζίνας (8)

Πλακίδια -Δαπέδου - Τοίχου (28)

Ιματισμός (29)

Κουρτίνες -Ρόλλερ (3)

Κουφώματα αλουμινίου (48)

Συνθετικά κουφώματα PVC (37)

Πόρτες (7)

Κλιματισμός - Θέρμανση (24)

Πολυκουζινάκια -Κουζίνες (4)

Ασφάλεια - Επικοινωνίες (5)

Φωτισμός & Διακόπτες (72)

Spa - Γυμναστήριο (4)

Πισίνα (54)

Διάφορα (1)